Bestilling af sporspærring til vedligehold på fjernbanen

Disse retningslinjer er kun gældende for bestilling af sporspærringer til vedligehold på Fjernbanen.

For bestillinger af sporspærringer til vedligehold på S-banen henvises til:

Bestilling af sporspærring til vedligehold på S-banen

For bestillinger af sporspærringer til projekter henvises til:

Proces og varslingsregler for sporspærringer til projekter

 

Generelt om bestilling af sporspærringer til vedligehold

Sporspærringer aftales via den lokale planlægger og kan efterfølgende bestilles via Banedanmarks sporspærringssystem - ENK.
Det er vigtigt, at der kun bestilles sporspærringer til det konkrete behov. Der må ikke bestilles en sporspærring til f.eks. en hel nat, hvis behovet kun er en time. Banedanmark vil løbende følge op på at de bestilte spærringer også udnyttes.

Planlæggeren kan bede om, at arbejderne koordineres med andre arbejder.  

Vær opmærksom på at afhængig af spærringens trafikale konsekvens og varighed, vil der være forskellige bestillingsfrister - se afsnittet Bestillingsfrister nedenfor. 

Ved ønske om spærringer skal Banedanmarks lokale planlægger kontaktes. 

 

Bestillingsfrister

Bestillingsfrist Godkendelsesfrist
Sporspærringer med trafikal konsekvens (Vedligehold) 21 uger før arbejdet starter 17 uger før arbejdet starter
Sporspærringer uden trafikal konsekvens 15 arbejdsdage før arbejdet starter 10 arbejdsdage før arbejdet starter

Bestilling af sporspærringer sker via mail til Banedanmarks lokale planlægger.

Bestillinger der indtastes i ENK uden forudgående aftale med den lokale planlægger vil blive afvist.

Når en bestilling godkendes, modtager bestiller en mail retur, som bekræftelse på at spærringen er godkendt.

Selvom bestillingsfristen er overholdt, vil en spærring kun blive godkendt, såfremt det kan lade sig gøre i forhold til togtrafikken og øvrige arbejder.

For spørgsmål henvises til Banedanmarks lokale planlægger.

NB: 
Hvis trafikale forhold ikke gør det muligt at afholde spærringen, vil denne kunne afvises af Banedanmarks Trafikstyring på selve udførelsesdagen.

ENK - Online bestilling af sporspærringer på fjernbanen

For at benytte Banedanmarks sporspærringssystem - ENK - kræver det, at din virksomhed har oprettet en firmaaftale, og at du er tilmeldt. Læs mere om "firmaaftale og tilmelding" i FAQ listen. 

ENK giver mulighed for at bestille sporspærringer på en nem måde. I ENK har du mulighed for at se hvem, der har bestilt og hvilke områder, der er bestilt indenfor.

Har du spørgsmål til brug af systemet, kontakt da venligst Banedanmarks lokale planlægger. 

Sådan får du adgang til ENK

Ønsker du adgang til ENK, sendes en mail til tilmelding@bane.dk, og i emnefeltet skrives: Adgang til ENK.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger: 

  • Underskrevet tro og love erklæring (Tro og love erklæring)
  • Firmanavn og adresse 
  • CVR nr 
  • dit navn 
  • din mailadresse 
  • dit mobilnr. 

Indtil du har fået adgang til ENK, benyttes en særlig blanket til ansøgning om sporspærringer, der sendes på e-mail til Banedanmarks lokale planlægger. Blanketten findes længere nede på denne side.

Manglende adgang til ENK - Blanket til bestilling af sporspærring 

Sådan udfyldes bestillingsblanketten

Overskrifterne herunder refererer til punkterne på bestillingsblanketten.

Dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt skal være præcist angivet.
Hvis en sporspærring går over midnat, skal den opdeles i 2 med angivelse af dato og tidsinterval for hver dato.
Eks: 3 nætter à 7 timer startende den 20/9 kl. 21.00 skrives således:
20/9, 21/9 og 22/9 fra kl. 21.00 til kl. 24.00 og 21/9, 22/9 og 23/9 fra kl. 0.00 til kl. 4.00.

Almindelig Sporspærring med fastlagt arbejdstid
Anfør dato og det ønskede tidsinterval på sporspærringen.

Korte Intervalspærringer, der kan etableres inden for et bestemt tidsrum
Ved arbejder, hvor det præcise klokkeslæt for sporspærringen ikke kan fastslås, kan sporspærringer bestilles uden angivelse af et klokkeslæt, men alene med en angivelse af dato og i hvilket tidsrum arbejdet finder sted. 
Den enkelte sporspærrings længde aftales direkte mellem stationsbestyreren og SR-arbejdslederen i hvert enkelt tilfælde.
Disse sporspærringer er kun til brug ved kortvarige arbejder, hvor det ikke er muligt at planlægge arbejdet til et præcist klokkeslæt, og hvor sporet kan ryddes kort varsel.
Sporspærringer, hvor det præcise klokkeslæt og længde ikke er fastlagt forud, vil altid have sidste prioritet i den trafikale planlægning. Det vil sige, at disse sporspærringer kan afvises eller udsættes uden videre af trafikale årsager f.eks. togforsinkelser.
Der skal gives en begrundelse for, at sporspærringerne ikke kan planlægges til et konkret tidspunkt.

Beskrivelse af arbejdet

Arbejdet skal beskrives så detaljeret, at man får et klart indtryk af arbejdets art, omfang og konsekvenser.

Beskrivelse af det spærrede område

Det spærrede sporområde skal være præcist beskrevet ved angivelse af f.eks. sporskiftenummer, frispormærke, signalnummer. Kilometerangivelse må kun anvendes på strækninger (Ikke på stationer).

Kræver arbejdet kørestrømsafbrydelse?

Beskriv i hvilket omfang det pågældende arbejde kræver kørestrømsafbrydelse. Angiv de koblingsområder, der skal udkobles under arbejdet.

Kørsel med arbejdskøretøjer eller jernbanekøretøjer

Beskriv i hvilket omfang der skal køres med arbejdskøretøjer eller jernbanekøretøjer i sporspærringen.

Er sporet farbart?

Kan sporet med kort varsel gøres farbart, hvis sporspærringen hæves og et eventuelt køretøj fjernes?

Jernbanesikkerhedsplan nr.

Her anføres løbenummeret på jernbanesikkerhedsplanen for det pågældende arbejde. Jernbanesikkerhedsplan nr. er sikkerhedsbærende og skal altid udfyldes.

 

LA-forhold

Anfør i hvilket omfang det pågældende arbejde kræver hastighedsnedsættelse i nabospor.

 

LA-brevsløbenummer

Anfør det LA-brevsløbenummer, som du har modtaget retur i mail fra den planlægger, som har godkendt din bestilling.