Samarbejde

Projekt - og Kapacitetsmøder

Drøftelser om projekter i resten af 2021 håndteres i individuelle samarbejdsmøder mellem Banedanmark og den enkelte jernbanevirksomhed.

Projekt- og Kapacitetsmøderne er et mødeforum, hvor alle jernbanevirksomheder, som har interesse i at køre på den danske infrastruktur, kan få information om omfanget af de store anlægsprojekter og den tilgængelige kapacitet. Til mødet deltager repræsentanter fra jernbanevirksomhederne på planchef-niveau, så deltagerne repræsenterer et beslutningsmandat til at kunne indgå i dialog om planlægning af sporarbejder på overordnet niveau.

På mødet vil der blive talt om det overordnede spærringsbillede for det indeværende år og de år, som er varslet via Netredegørelsen.

Mødefrekvens: Som udgangspunkt vil der blive indkaldt til et møde pr. kvartal. Et af møderne vil være et fysisk møde og resten vil blive indkaldt som Skypemøder. Pga. den nuværende situation vil møderne blive indkaldt løbende i den kendte deltagerkreds.

Kontakt os, såfremt I som ny jernbanevirksomhed ikke tidligere har været indkaldt men ønsker at blive indkaldt til fremtidige Projekt og Kapacitetsmøder.

3. Partsprojekter

Brug af infrastrukturen?

Hvis du/I som bruger af Banedanmarks infrastruktur har ønske om at bruge vores spor til opstilling af materiel eller lignende, så starter processen med en vurdering af hvorvidt det er trafikalt muligt, herunder om det konkrete spor er udrustet til, at imødekomme jeres ønske. Hvis I har spørgsmål omkring den nuværende infrastruktur skal i dette kontakte jeres samarbejdskoordinator, som vil sørge for videreformidling. Hvis det derimod drejer sig om udbedring af ikke-sikkerhedskritiske fejl og mangler skal dette meldes ind via EPI. Ved sikkerhed-kritiske fejl, skal disse meldes ind via FC-centralen/kommandoposterne, hvor de indmeldes i SafetyNet og følger den gældende procedure.

Ændringer i eksisterende infrastruktur?

Hvis jeres ønske kræver ændringer i infrastrukturen, uanset hvor stor eller lille den er, så betragter vi i Banedanmark det som et jernbaneteknisk projekt. Det gør vi for altid at sikre eventuelle jernbanesikkerhedstekniske dele af alle arbejder i infrastruktur og anlæg. Alle ønskede ændringer, som kommer fra samarbejdspartnere, håndteres i Banedanmark som 3. partsprojekt – som udgangspunkt er det altid den enkelte jernbanevirksomhed der har ansvaret for alle etableringsomkostningerne. Efterfølgende overgår drift- og vedligeholdelses omkostninger til Banedanmark.

Det er den enkelte jernbanevirksomheds ansvar at indhente og udarbejde relevant dokumentation i forbindelse med projektet. I får stillet en 3. parts projektkoordinator til rådighed, som vil hjælpe med at sikre at Banedanmarks regler og krav overholdes. Alle omkostninger desangående skal afholdes af jernbanevirksomheden.

Entreprenører

Hvis du som Entreprenør vil benytte Banedanmarks infrastruktur, kan vi i Trafik divisionen være behjælpelig med spørgsmål og andre henvendelser, som entreprenører måtte have. Disse behandles på lige fod med jernbanevirksomhedernes og kan blandt andet omhandle:

  • Hjælp med at få adgang til informationer om det nye signalsystem og skabe kontakt til de ansvarlige afdelinger
  • Hjælp med informationer angående bekendtgørelser om kørsler på det danske skinnenet
  • Viden omkring UT transporter
  • Tildeling af depotspor hvor dette måtte være ønskeligt
  • At sikre information om drift og kapacitetsindskrænkninger
  • At skabe kontakt mellem afdelinger i Banedanmark hvor der måtte være udfordringer

Ønsker du derimod som entreprenør at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, betragtes du som leverandør, hvorfor du kan finde mere information om sikkerhedsgodkendelser, leverandørkontrakter mm. på vores hjemmeside for leverandører.

 


Branchepanel for jernbanegods

Branchepanel for jernbanegods blev etableret i januar 2018. Branchepanelet er funderet i ’Kommissorium for Branchepanel for jernbanegods’ og har som mission at fremme andelen af gods på jernbanen gennem samarbejde i branchen og skal endvidere bidrage til en styrkelse af dialogen mellem de involverede aktører. Det er et forum, der skal bidrage til en god gensidig viden af og forståelse for de forskellige forretningsmæssige forhold og muligheder i branchen.
Branchepanelet er sammensat af repræsentanter indenfor godsbranchen heriblandt godsjernbanevirksomheder, havne, terminaler, foreninger og statslige myndigheder. Banedanmark leder og sekretariatsbetjener møderne, der finder sted tre til fire gange om året.

læs mere