Tilladelse til foto- og filmoptagelser

Det er muligt at komme til at filme fra Banedanmarks områder, men der er nogle regler, der skal overholdes, og du skal have en tilladelse. Den kan du søge om at få ved at skrive til presse@bane.dk

Det er også nødvendigt, at jernbanesikkerhedsreglerne overholdes i alle tilfælde.
 
Banedanmark vil ikke blande sig i indholdet i optagelserne - dog henstiller Banedanmark, at der ikke bliver fremstillet situationer, som er i strid med reglerne i Lov om Jernbane (fx at personer umotiveret færdes i jernbanespor blot for ”effektens” skyld), medmindre dette er helt nødvendigt for at opfylde optagelsernes formål (handlingen i en film for eksempel).
 
Nedenstående retningslinjer gælder for alle områder, hvortil der ikke er offentlig adgang, men også på områder med offentlig adgang (perroner m.v.) er der behov for at indhente tilladelse til erhvervsmæssig fotografering. (Lov om Jernbane, kapitel 9, § 43). 
 
Ved adgang til offentlige områder (perroner m.v.) gælder tillige almindelig hensyntagen, så man undgår at være til gene for passagerer og lign. 
 
 
Specielt til ansøgeren
Banedanmark beder om en beskrivelse af formålet med optagelserne og af, hvor man ønsker at færdes. Banedanmark kan på denne baggrund komme med forslag til ændrede optagesteder/terminer, men vil ikke insistere på ændringer, hvis det ikke er tvingende nødvendigt. Der udarbejdes herefter en aftale, som alt efter omfang kan være skriftlig eller mundtlig.
 
Omfatter optagelserne kørsel med tog (eller optagelser i tog), skal ansøgeren indgå en separat aftale med den pågældende jernbanevirksomhed. Banedanmark er behjælpelig med kontakt og koordination.

 

Se retningslinjerne for, hvad der er muligt på perronerne.

I det omfang, det er nødvendigt, stiller Banedanmark sikkerhedsuddannet personale til rådighed for at sikre overholdelse af jernbanesikkerhedsreglerne. Dette personales anvisninger skal ubetinget følges. Banedanmarks ledsager har mandat til at stoppe optagelser i sporene, såfremt denne skønner, at jernbanesikkerheden er kompromitteret – eller risikerer at blive det.
 
Banedanmarks udgifter i forbindelse med optagelser dækkes af ansøgeren - dog er den første time gratis. Udgifterne vil blandt andet kunne omfatte personaleomkostninger og udgør som udgangspunkt 700,00 kr. per time per Banedanmark ledsager/SR-arbejdsleder.