Bæredygtig bane

Jernbanen er en grøn og klimavenlig transportform. Jernbanen spiller derfor en vigtig rolle i den grønne omstilling og er en del af løsningen på fremtidens udfordring med trængsel, klima og miljø. 

Jernbanens grønne rolle i samfundet bliver større de kommende år i takt med øget elektrificering, nye signalsystemer og grønnere tog. Flere skal vælge toget til frem for andre transportmidler, og her er en velfungerende og moderne jernbane med punktlige og miljørigtige tog helt central.

Banedanmark er i disse år ved at bygge en helt ny jernbane, mens der kører tog på den gamle, samtidig med at vi tager hensyn til fauna og flora langs jernbanen og passer på de arter, som har jernbanen og dens omgivelser som naturligt habitat.

Vi passer på naturen
I Banedanmark har vi i en årrække arbejdet målrettet med energibesparelser, genbrug af materialer og på at fremme natur og biodiversitet på områderne langs jernbanen. Det gør vi ved at skabe bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet på de 4500 ha natur langs banen. 

Der findes et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv lige op og ned ad de danske togskinner. Særligt de nedlagte baneterræner har et helt unikt klima Det er et af de få områder, hvor der hverken bygges eller dyrkes noget. Det gør, at den vilde natur kan udfolde sig og giver plads til sjældne planter og dyr.

Nøjsomme arter, der ellers ville blive udkonkurreret af andre planter, trives derfor på baneterrænerne. Fordi der ikke er noget tæt plantelag til at skygge og til at køle luften ved jordoverfladen, stiger temperaturen. Nedlagte sporarealer med grus og skærver udgør derfor mikroklimaer, der gør, at arter, som tolerer tørke og varme, trives godt. 

I Banedanmark arbejder vi også aktivt med at fremme biodiversitet. Vi har blandt andet lavet en biodiversitets-analyse, som gør os klogere på, hvilke områder, der skal satses på, så vi bedst muligt øger biodiversiteten langs jernbanen. 

I forbindelse med vores projekter på jernbanen tager vi hensyn til naturen og dyrelivet. Kortlægning af biodiversiteten indgår som et element i de indledende VVM-undersøgelser forud for vores store anlægsprojekter. Når vi fornyer eller anlægger ny jernbane, planter vi erstatningsskov, anlægger nye vandhuller og laver faunapassager til dyrene, så mindre pattedyr og frøer kan komme uskadte under jernbanen.

Fremtidens bane er grøn
Fremtidens bane er bæredygtig og skånsom for natur, miljø og klima. Med fremtidens bane bliver jernbanen endnu grønnere: Vi er i gang med at forberede jernbanen til el-drift, og det kommer til at betyde mindre CO2-udledning og mere grøn transport af både passagerer og gods. 

Nyheder