Orientering om BN-systemet

Banedanmarks tekniske regler

Banedanmarks tekniske regler skal sikre, at der stilles de nødvendige og tilstrækkelige krav for at kunne opretholde en sikker, effektiv, miljørigtig og økonomisk fordelagtig jernbanedrift, der samtidig kan tilfredsstille kravene til interoperabilitet samt øvrige internationale og nationale krav, som Banedanmark skal efterleve.

Banedanmark udgiver tekniske regler på forskellige formater. De oftest forekommende er:

Banenormer, der typisk indeholder generelle krav indenfor ét eller flere fagområder.
Tekniske meddelelser, der typisk indeholder:
Midlertidige regler - f.eks. krav, der omhandler anlæg under afvikling.
Hastende regler - f.eks. regler, der senere skal implementeres i en banenorm, men hvor der ikke er tid til at opdatere hele banenormen i samme omgang.
Regelområde, der er meget småt.
Normaltegninger, der typisk indeholder anlægs- eller typespecifikke krav indenfor sikrings- og sporteknik.
 Nyere tekniske regler inddeles i 3 regelniveauer:

BN1-regler: Specifikke regler til imødegåelse af krav fastsat af nationale og internationale myndigheder som Banedanmark skal efterleve og tilsvarende krav (jernbanesikkerhed) fastsat af Banedanmark, der skal godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen.
BN2-regler: Tekniske regler, der lever op til BN1-regler, som Banedanmarks ledelse har valgt som supplerende eller skærpende virksomhedskrav.
BN3-regler: Tekniske vejledninger og konkrete instrukser, der sikrer overholdelse af de relevante BN1- og BN2-regler. BN3-regler kan afviges af projektledere, når BN1- og BN2-krav opfyldes på anden vis.
Alle banenormer og tekniske meddelelser er tilgængelige på hjemmesiden.

Retningslinjer for dispensation fra Banedanmarks tekniske regler kan oplyses ved henvendelse til Banedanmark.

EN-standarder
Europæiske EN-standarder relevante for jernbaneteknik, der er adopteret af Banedanmark, fremgår af referencelisten i den enkelte tekniske regel. EN-standarder er tilgængelige via Dansk Standard.