Håndtering af affald

Banedanmark betragter affald, der ikke kan undgås som en potentiel ressource, der så vidt det er muligt skal sorteres og tilbageføres til kredsløbet som ny ressource.

Affald der ikke kan oparbejdes eller genanvendes skal bortskaffes mest miljømæssigt ansvarligt og med deponering som sidste løsning.

Banedanmark og virksomheder, som arbejder for Banedanmark, skal derfor sortere affaldet i sporet, på arbejdsstedet, troljen, varevognen, værkstedet og på kontoret, så mest muligt affald frasorteres til genbrug.

1. Affaldsbekendtgørelsens regler
Affald skal håndteres og bortskaffes i henhold til affaldsbekendtgørelsen og de enkelte kommuners regulativer for erhvervsaffald.

Affald skal bortskaffes til en modtager, som har miljøgodkendelse til at modtage dette. Kommunerne udarbejder oversigter over de modtagere, som kommunen har registeret som godkendte modtagere. Hvis en affaldsmodtager ikke er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype i en kommune, påhviler det entreprenøren, at tilvejebringe og viderebringe den nødvendige dokumentation for at modtageren er godkendt til at modtage affald til kommunen.
Mængden af affald til genbrug skal maksimeres ved sortering. Entreprenøren skal sørge for opstilling og tømning af de nødvendige containere til opbevaring af affald.

Entreprenøren skal 20 arbejdsdage før arbejdet påbegyndes foretage anmeldelse om bortskaffelse til den kommune, hvor affaldet frembringes. Kopi af anmeldelsen leveres til byggeledelsen.

Ved affald forstås alle restprodukter og genstande, som skal bortskaffes ved projektets gennemførelse. Følgende affaldstyper skal hovedsagelig sorteres fra til genbrug henholdsvis miljøansvarlig bortskaffelse af farligt affald:

- Brugte skærver og bagharp
- Træsveller
- Betonsveller
- Kabler
- Asfalt
- Rene stenmaterialer, herunder rent beton.
- Jern og metal
- Genanvendeligt papir og pap
- Udefinerbart plast uden PVC
- Affald med indhold af miljøfremmede stoffer, f.eks. PVC, Asbest eller PCB
- Glas
- Have- og parkaffald
- Træ
- Stød
- Brændbart
- Trykimprægneret træ
- Mineraluld
- Olie- og kemikalieaffald
- Tagpap
- Belysningskilder og -armaturer
- Elektronikskrot
- samt husholdnings- og dagrenovationslignende affald fra f.eks. skurvogne, kontorer mv., som skal bortskaffes via de kommunale ordninger.

Kommunen kan dog beslutte, at visse nærmere definerede materialer ikke er omfattet af affaldsbekendtgørelsen og kan eksporteres til direkte genbrug.

Bortskaffelse af materialer til direkte genbrug kan kun ske hvis mere end 95 % af materialerne er egnet til direkte genbrug og at kommunen har godkendt dette.

Ved bortskaffelse af materialer til direkte genbrug, som ikke er omfattet af affaldsbekendtgørelsen skal entreprenøren levere følgende dokumentation:
- kommunens accept af at materialerne ikke er omfattet af affaldsbekendtgørelsen
- kopi af aftale mellem entreprenør og modtager (om materialer, mængder, kvalitet og anvendelsesformål)
- dokumentation for at modtageren har godkendelse til at modtage og an-vende materialerne
- byggeledelsens accept af at mere end 95 % af materialerne er egnet til direkte genbrug.

2. Krav til dokumentation
Entreprenøren skal etablere et system til løbende (månedlig) opdatering af alle bortskaffede materialer fordelt på oprindelsessted, affaldstype, affaldsmodtager, mængder og dertil hørende dokumentation for modtagelsen i form af køresedler, vejesedler.

Den endelige oversigt over affaldsbortskaffelsen skal foreligge senest 20 arbejdsdage efter bortskaffelse af det sidste affald.

Hvis entreprenøren ikke kan fremlægge den tilstrækkelige dokumentation for at affald er bortskaffet lovligt, kan Banedanmark tilbageholde betaling, indtil denne dokumentation foreligger.

3. Eksport af affald og materialer
Eksport af affald, omfattet af affaldsbekendtgørelsen, kræver særlig tilladelse.

Farligt affald er affald, der kan udgøre en brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved opbevaring, transport eller bortskaffelse. Entreprenører og andre personer må derfor ikke hælde farligt affald i kloakken eller aflevere det til kommunens genbrugsstation som dagrenovation.

Pligt til at anmelde farligt affald
Alle virksomheder, som frembringer farligt affald skal anmelde det til kommunen.
 
4. Opbevaring og håndtering af farligt affald
Farligt affald skal opbevares og håndteres, så der ikke kan ske spild eller afdampning til jord, kloak eller luft. Det stiller krav til blandt andet spildbakker, underlag og overdækning af det sted, hvor affaldet opbevares.

Farligt affald skal altid holdes adskilt og sorteret i hver sin type.

Affaldet skal pakkes i emballager, der er godkendt til transport af den type farligt affald, der er tale om, og det skal mærkes og deklareres i henhold til reglerne i bekendtgørelse for vejtransport eller jernbanetransport af farligt gods.

Transport og behandling af genanvendeligt farligt affald
Hvis der er tale om genanvendeligt farligt affald skal kommunen ikke anvise affaldet, men entreprenøren kan vælge frit, hvem der skal afhente affaldet og hvor det skal behandles. Dog skal der være tale om godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg. Du kan finde godkendte indsamlere og genanvendelsesanlæg på Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Hvor kan jeg komme af med øvrigt farligt affald?
Alle virksomheder kan komme af med farligt affald ved at kontakte kommunens miljøafdeling eller det lokale affaldsselskab.

Det farlige affald kan mod betaling afhentes af det lokale affaldsselskab eller du kan selv køre det til nærmeste lokale kommunale genbrugsstation. Husk at bede pladspersonalet om en kvittering for det farlige affald, som entreprenøren skal sende til Banedanmark.