Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

ID: BN1-175-1

BN1-175-1  14 sider  (Januar 2012)

Formålet med BN1-175-1 (Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum) er at sikre, at køleanlæg i de under Banedanmarks infrastrukturforvaltning hørende teknikrum for sikrings-, fjernstyrings- og IT-kommunikationsanlæg, efterses og vedligeholdes på en måde, der sikrer, at de til en hver tid er funktionsdygtige, samtidig med at gældende lovkrav er overholdt.

Banenormen
- Fastlægger og beskriver krav til eftersyn og vedligeholdelse af køleanlæg
- Stiller krav om dokumentation af udført eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde
- Erstatter eksisiterende VN499 Rnr7017 Eftersyn, vedligeholdelse køleanlæg
- Tager højde for lovgivning, herunder Arbejdstilsynets bekendtgørelse n. 100 af 31.01.2007, "Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr"