På sporet mod den attraktive og grønne jernbane

Banedanmark er i disse år i gang med en historisk modernisering af Danmarks jernbane. Målet er at give danskerne effektive og klimavenlige togforbindelser.

Læs med hér og få overblik over de mange projekter, der gør jernbanen grøn og klar til fremtiden.   

Hvis du synes at Banedanmark graver, bygger og renoverer hér og dér og alle vegne for tiden, så er det faktisk ikke helt ved siden af.  I disse år er vi nemlig i fuld gang med en række store anlægs- og renoveringsarbejder, der tilsammen udgør danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt. 

Den danske jernbane er en del af løsningen på fremtidens transportudfordringer. Jernbanen spiller både en afgørende rolle i forhold til at løse trængselsproblemerne på vejene og i forhold til den grønne omstilling, hvor den kollektive trafik bidrager til fremtidens bæredygtige transport. Derfor gennemfører Banedanmark i disse år en stor og nødvendig udvikling af jernbanen, der vil give de danske togpassagerer en moderne, effektiv, stabil og klimavenlig jernbane. 

 

Læs med hér og blive klogere på de mange projekter. 

Elektrificering gør banen klar til hurtige og klimavenlige tog

ELEKTRIFICERINGEN AF DEN DANSKE JERNBANE BANER VEJEN FOR EN MERE KLIMAVENLIG OG GRØN JERNBANE.

Banedanmark er i fuld gang med at elektrificere den danske jernbane. Det betyder helt konkret, at vi gør jernbanen klar til klimavenlige eltog, som kører på strøm fremfor diesel. Eldrevne tog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Herudover kan eltog køre hurtigere end dieseltog. 

 

Markant CO2-reduktion

Elektrificering er en vigtig del af den grønne omstilling. Et tog, som kører på el i stedet for diesel, udleder hele 87,3 procent mindre CO2.

En grøn og moderne jernbane

For at det er muligt at elektrificere, skal jernbanen fornyes og opgraderes. Hver strækning skal hastighedsoptimeres og der skal opsættes elmaster og kørestrømsledninger. Herudover indfører Banedanmark et nyt digitalt signalsystem, som på sigt vil give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne. 

Elektrificeringen af jernbanen er ét af tidens største og vigtigste baneprojekter, som vil give jernbanen et historisk og grønt løft. Til gavn for klimaet, naturen og passagerer.

Fordele ved eltog og elektrificering

  • Bedre miljø med klimavenlige tog
  • Højere acceleration– togene kommer hurtigere op og ned i fart
  • Kortere rejsetider - blandt andet fordi el-tog kan accelerere hurtigere
  • Mindre støj når togene kører fra stationerne
  • Mere stabil drift
  • Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nye signaler vil give færre signalfejl og flere tog til tiden

Digitale signaler til den danske jernbane

 

Banedanmark er i fuld gang med at skifte de gamle signalanlæg på jernbanen ud med nye, digitale signalsystemer. De nye signaler vil i de kommende år give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

 

Frem mod 2030 skifter Banedanmark alle de gamle, analoge signaler langs hele jernbanenettet ud med nye, avancerede signalsystemer. De nye systemer bygger på ny digital teknologi og bliver rullet ud på både fjernbanen og S-banen – i alt mere end 2.600 kilometer. Danmark er det første land i Europa, som udruller digitale signalsystemer i hele landet.

 

Udrulningen af de nye systemer vil give jernbanen et markant teknologisk løft. Dermed spiller de nye signaler ikke alene en vigtig rolle i forhold til at gøre jernbanen klar til fremtiden, men de baner også vejen for at elektrificere jernbanen, så togdriften kan blive endnu mere klima- og miljøvenlig.

 

Udrulningen af de nye signalsystemer vil have en række fordele, og det vil passagererne kunne mærke efterhånden, som de nye signaler bliver taget i brug på flere og flere strækninger.

Ringsted-Femern banen og ny tunnel kommer hele landet til gode

Hurtig og klimavenlig jernbane, der binder Europa sammen

Ringsted Femern banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029. Når Femern-banen står klar, kan man køre med klimavenlige el-tog mellem København-Hamburg på ca. 2 timer og 30 minutter.

I årene frem mod åbningen opgraderer og moderniserer Banedanmark den ca. 120 km lange strækning mellem Ringsted og Rødby, så pendlere og passagerer får en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog. 

Ekstra spor og ombyggede stationer 

Skinnerne udskiftes på store dele af strækningen, og der etableres et 55 km dobbeltspor hele vejen fra Vordingborg til Rødby. Flere stationer og perroner på strækningen er ombygget med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg. Der opføres en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund er erstattet  af en ny dobbeltsporet bro. 
 

Elektrificering af jernbanen

Som en del af opgraderingen elektrificeres hele strækningen, så dieseltog kan udskiftes med nye, klimavenlige eltog. Eltog udleder mindre CO2, støjer mindre og bidrager til et bedre miljø og bedre forhold for naboer og natur langs banen.
 

Nyt digitalt signalsystem

Nye, digitale signaler installeres på hele strækningen. Det nye signalsystem giver flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog. 

Hensyn til natur og biodiversistet 

Banedanmark tager så vidt det er muligt hensyn til naturen i arbejdet med at modernisere og udvikle banen. Vi arbejder for, at det vilde plante- og dyreliv langs banen får de bedst mulige betingelser – bl.a. med faunapassager og paddehegn. 

 

Naturen er med i planlægningen


Langs den danske jernbane er der 4500 hektar naturområde - svarende til ca. 6.400 fodboldbaner.
I Banedanmark arbejder vi målrettet på at fremme natur og biodiversitet på områderne langs jernbanen. Det gør vi ved at skabe bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs banen.

F.eks. prøver vi så vidt muligt at tage hensyn til dyrelivet når vi tilrettelægger vores arbejder. Det gælder for eksempel den sjældne og fredede birkemus, som der bliver taget hensyn til under udrulningen af Signalprogrammet. Under udrulningen af signalprogrammet på Thybanen har Banedanmark udskiftet 48 bomanlæg. Her blev det – i samarbejde med Thisted Kommune – aftalt at udskyde arbejdet med et af dem for at tage hensyn til birkemusens yngleområder.

Banedanmark arbejder allerede i dag med en målrettet indsats for at bevare sjældne arter. Derfor indgår kortlægning af biodiversiteten også som et element i Banedanmarks VVM-undersøgelser, der foretages forud for større anlægsprojekter.

Sporskifter, skinner og sveller gøres klar til fremtiden

Når jernbanen skal gøres klar til fremtiden, så handler det ikke kun om elektrificering, signalprogrammer og nye jernbanestrækninger.

Skinner, sveller, sporskifter osv. skal naturligvis også være up-to-date. Sideløbende med vores store anlægsprojekter er vi derfor i fuld gang med nødvendig vedligeholdelse og renovering af jernbanestrækninger mange steder i Jylland.

I modsætning til de store projekters længere tidshorisonter, så giver sporrenoveringer og ombygninger konkrete gevinster for passagerne, så snart Banedanmark er færdige med arbejdet. På de nyrenoverede sporstrækninger vil der nemlig opstå færre skinnebrud og sporskifteproblemer og det kommer dermed snart passagerne til gode, i form af flere tog til tiden.

I 2018 renoverede Banedanmark strækningen mellem Langå og Hobro og er i gang med strækningen Hobro-Aalborg, hvor mange skinner og sporskifter er nedslidte og trænger til udskiftning. I de kommende år renoverer vi strækningen mellem Aarhus og Langå. Efterhånden som arbejderne bliver færdige, vil renoveringerne bidrage til større driftssikkerhed på den travle togstrækning mellem Jyllands to største byer. 

ny bane mellem København-ringsted

I 2019 indviede Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane ml. København og Ringsted via Køge. Den nye jernbane er med til at aflaste den gamle togforbindelse over Roskilde, som er en flaskehals for både passager- og godstrafik.

Den nye bane er forberedt til højhastighedstog, der kan køre op til 250 km/t. og er desuden en vigtig del af den kommende direkte forbindelse til Tyskland, via Femern-Bælt tunnelen.

I forbindelse med den nye bane, etablerede Banedanmark en ny station ved Køge Nord. Den er et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen.

Stationens i øjenfaldende lange metalkonstruktion, der strækker sig hen over både jernbanespor og Køge Bugt Motorvejen, har høstet anerkendelse og vundet flere priser.


Det vil indimellem være skidt, før det bliver godt

Det nødvendige og omfattende arbejde med at modernisere og opgradere jernbanenettet til fremtiden giver desværre ofte udfordringer for passagererne. 

Banedanmark er i gang med at bygge en ny jernbane, mens der stadig køres på den gamle, og ambitionen er altid at forstyrre togtrafikken så lidt som overhovedet muligt.

Derfor bruger vi mange kræfter på at planlægge vores arbejder, så de generer så lidt som muligt. Det gør vi bl.a. ved at tænke de forskellige projekter sammen, så vi kan få overstået så meget som muligt, når vi alligevel arbejder på strækningerne. Vi arbejder også tit om natten og når vi skal arbejde på dobbeltsporede strækninger, prøver vi desuden at tilrettelægge arbejdet, så vi kun arbejder i et spor ad gangen, i det omfang det er praktisk muligt.

Men indimellem er det desværre nødvendigt at spærre for togtrafikken – både af praktiske årsager og af sikkerhedshensyn. Når det er tilfældet, så gør vi alt hvad vi kan for at kommunikere spærringerne ud på forhånd. Det gør vi dels gennem medierne, på sociale medier som f.eks. Twitter og på vores egen hjemmeside bane.dk. De borgere der bliver direkte berørt, informerer vi desuden pr. brev og via annoncer i lokalaviserne i området.

På den måde håber vi, at bøvlet trods alt bliver til at leve med. Og at udsigten til moderne, effektive og klimavenlige togforbindelser vil være det hele værd