Midlertidigt ophold

Du kan ansøge om midlertidigt ophold under helt særlige omstændigheder

Banedanmark planlægger byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn med færrest mulige støj- og vibrationsgener. Det vil dog ikke være muligt at undgå støj og vibrationer, mens byggeriet står på. Banedanmark vil i disse perioder varsle naboerne om, at der vil forekomme støjende og/eller vibrerende anlægsarbejder.  

I forbindelse med byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn kan Banedanmark i helt særlige tilfælde tilbyde midlertidigt ophold for dig som er nabo til byggeriet og er særligt støjplaget.  

Midlertidigt ophold er en helt ekstraordinær foranstaltning, der alene kan tilbydes i forbindelse med byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn. Støj og/eller vibrationer, der skyldes aktiviteter fra andre nærliggende jernbaneprojekter, som eksempelvis sporsænkning ved Viaduktvej (elektrificeringsarbejde) eller etablering af det nye dobbeltspor mellem afgreningen ud mod Lufthavnen og op til Søndergårdsvej, der også foregår i området, er altså ikke omfattet af loven.

Hvordan kommer jeg i betragtning til midlertidigt ophold?

Banedanmark tilbyder kun midlertidigt ophold under helt særlige omstændigheder. Udover at der skal være tale om støj og/eller vibrationer, der overskrider gældende grænseværdier, skal der også være forhold hos dig som nabo til byggeriet, der kan begrunde, at Banedanmark kan tilbyde midlertidigt ophold uden for hjemmet. Aalborg Kommunes grænseværdier for støj er 70 dB i dagtimerne, mens grænseværdien for vibrationer er 85 dB. 

Du har således mulighed for at søge om midlertidigt ophold uden for dit hjem, hvis følgende forhold gør sig gældende for dig: 

Forhold omkring støj og/eller vibrationer, der begge skal være opfyldt:

Du bliver i dit hjem udsat for støj og/eller vibrationer over grænseværdierne (Du har modtaget en varsling for Banedanmark om dette)
Støjen kommer fra de anlægsarbejder, der er tilknyttet etablering af ny jernbane til Aalborg lufthavn. (Du har modtaget en varsling fra Banedanmark om dette) 

Et eller flere af følgende forhold hos dig er opfyldt: 

Du bruger dit hjem som arbejdsplads og er derfor særligt plaget af støjen og/eller vibrationerne i dagtimerne, eller 
du har aften/nattearbejder og er derfor særligt plaget af støj og/eller vibrationer i dagtimerne, hvor du har behov for at sove, eller
dit soveværelse vender ud mod det sted, hvor anlægsarbejderne gennemføres, og dit hjem kan ikke indrettes anderledes. Du er derfor særligt påvirket af støj og/eller vibrationer i nattetimerne.
Andre særlige forhold, der gør sig gældende for dig

Hvordan ansøger jeg om midlertidigt ophold?

Hvis du ønsker at søge midlertidigt ophold i en af de perioder, hvor vi varsler udførelse af særligt støjende og/eller vibrerende arbejde, skal du udfylde og indsende et digitalt ansøgningsskema.