Ombygning af Aarhus H

Banedanmark skal i de kommende år gennemføre mange store projekter på Aarhus Hovedbanegård.


En elektrificeret jernbane er en vigtig del af den samlede klimaløsning. For at sikre at der fra december 2026 kan køre klimavenlige og støjsvage eltog til Aarhus H skal Banedanmark i de kommende år udføre en række store projekter ved Aarhus H. Udover elektrificering, der er forudsætningen for eltog, står Aarhus H foran en række andre projekter, som tilsammen vil fremtidssikre banegården og give Aarhus H et markant klimavenligt, teknologisk og trafikalt løft.

Når Aarhus H er elektrificeret, bliver det muligt at begynde udfasning af dieseltog til fordel for mere klimavenlige og mindre støjende eltog på banegården i Aarhus. Elektrificeringen af Aarhus Hovedbanegård betyder samtidig en mere stabil drift og mindre lokal luftforurening i Aarhus.

Frem for at gennemføre disse mange projekter efter hinanden over en meget lang årrække er der nu udarbejdet en helhedsløsning, så projekterne kan gennemføres samtidig. Planen er, at projekter som elektrificering, sporfornyelse, perronforlængelser og udrulning af nyt digitalt signalsystem samordnes og udføres på én gang i perioden ultimo 2024-2027. Ved at samle projekterne forkortes den samlede anlægsperiode og de nødvendige spærringer af togtrafikken udnyttes optimalt. Det betyder at den samlede byggeperiode bliver på ca. 2-3 år i stedet for de oprindelige 7-8 år.

Alt i alt vil Aarhus H i 2027 være solidt opgraderet med elektrificering, nyt digitalt signalsystem, nye skinner og spor, længere perroner, en helt ny ekstra perron, mulighed for hurtigere tog samt en generelt mere effektiv trafikafvikling.
Da den samtidige gennemførelse af projekterne er en stor projektændring, blev der udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport (tidligere kendt som VVM), som blev sendt i høring i sommeren 2021. Høringsnotatet er tilgængeligt øverst til højre.


Nyheder fra projektet

Høringsmateriale

Denne supplerende miljøkonsekvensrapport udgør sammen med VVM-redegørelserne fra 2016/2017 den samlede miljøvurdering af anlægsprojektet.

Høringsperioden for den supplerende miljøkonsekvensrapport blev gennemført medie 2021.

I lighed med de tidligere høringer har interesserede personer, organisationer, myndigheder mv. haft mulighed for at komme med forslag, indsigelser og bemærkninger til det materiale, som er præsenteret i denne supplerende rapport. Alle henvendelser er blevet behandlet, og indgår som bidrag til det endelige projektforslag, i det omfang de teknisk, økonomisk og miljømæssigt forbedrer projektet.

Efter høringsperioden har Banedanmark udarbejdet et høringsnotat, hvor der er blevet svaret på de indkomne bemærkninger. Høringsnotatet kan læses her på siden.

De oprindelige VVM’er, den supplerende rapport og høringsnotatet vil danner ligeledes grundlag for den endelige beslutning om, hvorvidt projektet kan tillades. Det forventes, at tilladelsen til projektet opnås ved anlægslov.


Høringsmateriale

Filnavn Download
Aarhus H ikketeknisk resumé
Supplerende Miljøkonsekvensrapport AarhusH

Bilag til høringen

Filnavn Download
Aarhus H - Bilag_1_MKR
Afgørelse vedr. elektrificering af jernbanen ved Aarhus H og samordning med andre projekter
Screeningsansøgning

Tidligere undersøgelser

Filnavn Download
VVM Aarhus_H
VVM Aarhus_Hobro

Beslutningsgrundlag

I marts 2020 besluttede forligskredsene bag Togfonden DK (regeringen, SF, EL og RV) og Aftale om en Grøn Transportpolitik (regeringen, V, RV, DF, SF, K, LA), at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for en helhedsløsning for en ombygning af Aarhus H. Desuden skulle Banedanmark undersøge, om det er muligt at overdække banegraven samtidig med, at helhedsløsningen bliver udført.

Banedanmark udarbejdede et beslutningsgrundlag som blev forelagt politikerne i starten af 2021. I beslutningsgrundlaget blev det fremlagt, at det var muligt at gennemføre jernbaneprojekterne samtidig med, at banegraven blev overdækket. Gennemførelsen af overdækningsprojektet introducerede imidlertid en række markante risici i forhold til gennemførelsen af Banedanmarks projekter, der i sidste ende kunne betyde, at der ikke kan indsættes el-tog til Aarhus og Aalborg som planlagt ultimo 2026.

På den baggrund blev partierne enige om, at der skulle være fuld fokus på at nå indsættelsen af DSB’s kommende el-tog til Aarhus og Aalborg ultimo 2026, hvorfor det mulige overdækningsprojekt af banegraven i Aarhus ikke skulle gennemføres samtidigt.

Partierne var samtidig enige om, at Banedanmark skulle fortsætte med helhedsløsningen for selve jernbaneprojekterne. I helhedsløsningen blev desuden inkluderet projekterne vedrørende længere perroner, øget kapacitet og et nyt spor 8 i den videre projektering.

Det fremlagte beslutningsgrundlag er forløberen for den nu udarbejdede supplerende Miljøkonsekvensrapport.