Ringsted Station

For at gøre klar til de to nye spor fra Den nye bane København-Ringsted har det været nødvendigt at opgradere Ringsted Station, så den var klar til den øgede trafikmængde. Opgraderingen startede i december 2016 og er udført i stadier for at opretholde togtrafikken bedste muligt. Opgraderingen har været tilrettelagt, så Ringsted Station kunne betjene de første tog til og fra Den nye bane den 1. juni 2019. I efteråret 2019 blev der gjort klar til at Ringsted Station kunne betjene flere tog til og fra Den nye bane.


Arbejderne til nu har primært været i den østlige ende af Ringsted Station og på sporene ved selve stationen. I den kommende fase er arbejderne koncentreret i den vestlige ende, hvor man skal etablere nye sporskifter og lægge nye spor. Arbejderne finder primært sted i perioden maj-oktober 2020. I vores nabobrev fra den 14. maj 2020, kan du læse mere om arbejderne.

Ingen tog den første weekend i oktober

I den første weekend i oktober afsluttes den store sporombygning på Ringsted St., hvor ændringer i sikringsanlægget skal tages i brug. Mens arbejdet står på, kan der ikke køre tog gennem stationen fra sent torsdag aften d. 1. oktober til og med søndag d. 4. oktober. DSB indsætter togbusser ml. Roskilde og Korsør, og ml. Ringsted og Køge Nord. 

I perioden fra den 9. oktober til den 16. oktober skal vi justere sporene med en sporjusteringsmaskine. Af hensyn til togtrafikken bliver arbejdet udført i aften- og nattetimerne, primært mellem kl. 22:00 og 05:00. Til arbejdet skal der benyttes skærver som læsses ved godsområdet. Dette giver en kortvarig og intens støj.

Ialt skal 75% af stationens spor, sporskifter og perroner bygges om, og det er dermed den største stationsombygning i Danmark.

Øget aktivitet omkring Ringsted Station

Mens den sidste del af ombygningen står på, vil der være øget aktivitet omkring stationen. Der vil være en del weekend- og natarbejde. Det skyldes, at dele af arbejdet kun kan udføres, når et eller flere spor gennem stationen er spærret. Sporombygningen omfatter 10,5 km nye spor og 19 nye sporskifter. Sporskifter er et element i skinnerne, der gør det muligt for toget af skifte fra et spor til et andet spor.

Gener i forbindelse med arbejdet

Vi informerer, når der er væsentligt nyt om anlægsarbejdet, f.eks. i perioder med udvidet arbejdstid eller hvis vi i en periode støjer usædvanligt meget. Vi er klar over de gener, arbejdet vil have for dig som nabo og trafikant, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Fremtidig udbygning af Ringsted Station

I forbindelse med København-Ringsted-projektet undersøgte Banedanmark mulighederne for en jernbanebro - en såkaldt niveaufri udfletning - henholdsvis vest og øst for Ringsted Station.  Disse to løsninger samt forslag til omfartsbaner uden om Ringsted er med i Banedanmarks forslag til at løse fremtidens kapacitetsudfordringer ved Ringsted Station. Her kan du kan læse mere om forslagene og den igangværende høring (frist ultimo august 2020).

Seneste nyt om Ringsted Station

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på femern@bane.dk eller på tlf.: 9139 9866.

 

Tidsplan 

I maj udfører vi nogle restarbejder i den østlige ende af stationen. Det er primært kørestrømsarbejder, som ikke støjer, men man vil kun høre lyden fra skinnekørende maskiner.

I midten af maj går vi i gang med de forberedende arbejder til sommerens store sporarbejde i den vestlige ende af Ringsted Station, der vi fornyer spor og etablerer nye sporskifter. Her vil det meste af arbejde foregå om natten under sporspærringer. I perioden fra den 17. juli til den 3. august vil vi arbejde i døgndrift under en stor sporspærring. I perioden august-september vil der også forekomme natarbejde. Vi tager det nye sikringsanlæg, som inkluderer de nye sporskifter fra sommerens arbejder, i brug i starten af oktober.

Forår 2019

  • Fra marts til og med påsken. Klargøring til tilslutning af Den nye bane til Ringsted Station. Sporarbejder, kørestrømsarbejder og sikringsarbejder.
  • I efteråret forbedrer vi tilslutningen ved Ringsted Station, som giver muligheder for flere tog.
Vi forbereder den endelige tilslutning af sporene fra Den nye bane København-Ringsted til Ringsted Station.
Vi udfører rest- og mangelarbejder i den østlige ende af Ringsted Station. 
Vi færdiggør perron 3 på Ringsted Station, og udskifter et sporskifte øst for stationen.

Arbejdsområde fra Dyssegårdsvej til Godsbanevej bag Ringsted Station

Som nabo kan du forvente støj fra maskinekørsel, gravemaskiner og andre maskiner både dag og nat. Vi kører også med dumpere og lastbiler på de omkringliggende veje.

Periode med ekstra støj
I perioden fra den 7. juli til den 18. juli 2017 kan forventer vi høj aktivitet døgnet rundt. Du vil opleve flere skærveaflæsninger i godsbaneområdet samt justering af skinner. Du kan forvente flere dumpere og lastbiler i denne periode.

Test under totalspærring
Vi forbereder test til sikringsibrugtagning på Ringsted Station i juli måned. Testen finder sted i perioden fra den 22. til den 27. juli, hvor Ringsted Station vil være totalspærret for togtrafik. I testperioden forventer vi at udføre mindre støjende arbejder.

Læs mere om arbejderne i juli måned.

Luftfotos Ringsted Station

Ringsted Station i tal

19
Nye sporskifter
Vi ændrer i stationens design for at gøre plads til de to spor fra Den nye bane København-Ringsted.
10,5 
KM Nyt spor
Vi lægger nye skinner og flytter spor inde på stationen.
2020
Afslutningsår
Stationen blev klar til åbningen af Den nye bane København-Ringsted i 2019