Erstatningsanlæg

I forbindelse med opgradering af hastigheden nedlægger vi overkørslerne ved:

Ved at nedlægge overkørslerne kan passagertogets tilladte hastighed på strækningen øges til mere end 140 km/t, og rejsetiden kan forkortes. Der anlægges nye vejbroer til erstatning af overkørslerne.

Se visualiseringer af de nye broer, som erstatter overkørselsanlæggene

Erstatningsanlæg ved Haarvad (erstatning af overkørsel nr. 300, Haarvad)

I skitseforslaget er erstatningsanlægget ved Haarvad udført ved at forlægge Haarvad ca. 40 m mod sydøst og føre vejen på en bro over banen. Den eksisterende linjeføring for Haarvad ændres over en stækning på ca. 600 m, der rammer banen mere vinkelret end den nuværende skæring mellem bane og vej.

I forbindelse med forlægningen omlægges tre adgangsveje, som har forbindelse til den eksisterende linjeføring på Haarvad. Adgangsvejene er alle grusveje.

Den ny vejbro ved Haarvad (bro 20945) er i skitseprojekteringen forudsat udført som en skråbensrammebro. I området findes hovedsageligt ferskvandssand, hvorfor det forudsættes, at broen kan funderes direkte.

 Førbillede af Haarvad  Nu-billede af Haarvad
Eksisterende og fremtidige forhold af erstatningsanlægget ved Haardvad

Erstatningsanlæg ved Lerbjerg (erstatning af overkørsel nr. 313, Lyngåvej)

I skitseforslaget er erstatningsanlægget udført ved at forlægge Lyngåvej ca. 360 m mod vest. Lyngåvej føres på en bro over banen og tilsluttes i T-kryds mod nord på Hadstenvej. Den nye linjeføring dækker en stækning på ca. 500 m. Den nye linjeføring for Lyngåvej udformes som en S-kurve for at undgå, at den maksimale stigning på vejen bliver over 60‰. På grund af udformningen reduceres hastigheden til 40 km/t.

I forbindelse med forlægningen, forbindes den afskårne del af Lyngåvej til den nye linjeføring. Herved sikres en adgangsvej til bebyggelsen syd for banen. Adgangsvejen vil have samme bredde som Lyngåvejs eksisterende vejprofil.

Den nye vejbro ved Lerbjerg (bro 20961) tænkes udført som en skråbensrammebro med slapt armeret brodæk. I området findes hovedsageligt moræneler, men syd for banen findes et større område med eocænler. Styrkerne af denne type ler kan variere meget, hvorfor det forudsættes, at broen funderes på pæle.

 Lerbjerg før  Lerbjerg nu